Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu

Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu | తెలుగులో హనుమాన్ చాలీసా లిరిక్స్

హనుమాన్ చాలీసా దోహా

శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార ।
బరణౌం రఘువర విమల యశ జో దాయకు ఫలచార ॥

బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార ।
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార ॥

హనుమాన్ చాలీసా చౌపాయ్

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ।
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ॥౧॥

రామ దూత అతులిత బల ధామా ।
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా ॥౨॥

మహావీర విక్రమ బజరంగీ ।
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥౩॥

కంచన బరన విరాజ సువేసా ।
కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥౪॥

హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై ।
కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై ॥౫॥

సంకర సువన కేసరీనందన ।
తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన ॥౬॥

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర ।
రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ॥౭॥

ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా ।
రామ లఖన సీతా మన బసియా ॥౮॥

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా ।
వికట రూప ధరి లంక జరావా ॥౯॥

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే ।
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥౧౦॥

లాయ సజీవన లఖన జియాయే ।
శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే ॥౧౧॥

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥౧౨॥

సహస వదన తుమ్హరో యస గావైఁ ।
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ ॥౧౩॥

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా ।
నారద శారద సహిత అహీశా ॥౧౪॥

యమ కుబేర దిక్పాల జహాం తే ।
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥౧౫॥

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా ।
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా ॥౧౬॥

తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా ।
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా॥౧౭॥

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ ।
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥౧౮॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ ।
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీఁ ॥౧౯॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥౨౦॥

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥౨౧॥

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా ।
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥౨౨॥

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై ।
తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై ॥౨౩॥

భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై ।
మహావీర జబ నామ సునావై ॥౨౪॥

నాశై రోగ హరై సబ పీరా ।
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥౨౫॥

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై ।
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥౨౬॥

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా ॥౨౭॥

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై ।
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥౨౮॥

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥౨౯॥

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।
అసుర నికందన రామ దులారే ॥౩౦॥

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।
అస బర దీన జానకీ మాతా ॥౩౧॥

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా ।
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥౩౨॥

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై ।
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥౩౩॥

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ ।
జహాఁ జన్మి హరిభక్త కహాయీ ॥౩౪॥

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥౩౫॥

సంకట కటై మిటై సబ పీరా ।
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా ॥౩౬॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీఁ ।
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీఁ ॥౩౭॥

యహ శత బార పాఠ కర కోయీ ।
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥౩౮॥

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా ।
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ॥౩౯॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా ।
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥౪౦॥

హనుమాన్ చాలీసా దోహా

పవనతనయ సంకట హరణ ।
మంగల మూరతి రూప ॥
రామ లఖన సీతా సహిత ।
హృదయ బసహు సుర భూప ॥

Hanuman Chalisa Lyrics in English

Hanuman Chalisa Doha

Sriguru Charana Saroja Raja Nija Manu Mukura Sudhara.
Baranaum Raghuvara Vimala Yasha Jo Dayaku Falachara ॥

Mindless, he is Janike Sumiraum Pawanakumara.
Bala Buddhi Vidya Dehu Mohin Harahu Kalesa Vikara ॥

Hanuman Chalisa Choupai

Jaya Hanuman Gnana Guna Sagara.
Jaya Kapisha Tihum Loka Ujagara ॥॥

Rama’s messenger is Atulita Bala Dhama.
Anjaniputra Pawanasuta Nama ॥2॥

Mahavira Vikrama Bajrangi.
Kumati niwara sumati ke sangi ॥3॥

Kanchana Barana Viraja Suvesa.
Kanana Kundala Kunchita Kesha ॥4॥

Hatha Vajra au Dhwaja Virajai.
Kandhe Moonja Janeoo Sajai ॥॥

Sankara Suvana Kesarinandana.
Teja Pratapa Maha Jaga Vandana ॥॥

Vidyavana Guni Atichathura.
Rama kaja karibe ko athura ॥7॥

History of Prabhu Sunibe Ko Rusia.
Rama Lakhana Sita Mana Basia ॥8॥

It has a black appearance.
A Lankan Jarawa with a strange appearance9

Asura slayer in the form of Bhima.
Ramachandra K Kaja Samwara ॥10॥

Laya Sajivana Lakhana Jiaye.
Sri Raghuveera Harashi Ura ॥11॥

Raghupati Keenhi Bahuta Badai.
Tuma Mama Priya Bharata Sama Bhai ॥12॥

Sahasa vadana tumharo yasa gavain.
Asa Kahi Sripati Kantha Lagavain ॥13॥

Sanakadika Brahmadi Munisha.
Ahisha with Narada Sharada ॥14॥

Yama Kubera Dikpala Jaham Te.
Kavi kovida kahi sake kaham te ॥15॥

Tuma upkara Sugrivahim Keenha.
Rama Milaya Raja Pada Dinha ॥16॥

Tumharo Mantra Vibhishana Mana.
Lankeshwara Bhaye Saba Jaga Jana ॥17॥

Yuga Sahasra Yojana Para Bhanu.
Leelyo Tahi Mathura Phala Janu ॥18॥

Prabhu mudrika meli mukha mahin.
Jaladhi longhi gaye acharaja nahin ॥19॥

Durgama kaja jagata ke jete.
Sugama Anugrah Tumhare Tete ॥20॥

Rama Duare Tuma Rakhavare.
Hota na ajna binu paisare ॥21॥

Saba Sukha Lahai Tumhari Sarana.
Tuma rakshaka kahu ko dara na ॥22॥

Apana Teja Samharo and then.
॥॥23 ॥

The ghost is close to the vampire.
Mahavira jaba nama sunavai ॥24॥

Nasai Roga Harai Saba Peera.
Japata continuous Hanumata Vira ॥25॥

Sankatse Hanuman Chudavai.
Mana krama vachana dhyana jo lavai ॥26॥

Saba Para Rama Tapasvi Raja.
Tina ke kaja sakala tuma saja ॥27॥

Aura manoratha jo koi lawai.
Tasu amita is the fruit of life . 28

Charon Yuga Pratapa Tumhara.
Hai famous world Ujiara ॥29॥

Sadhu Sant Ke Tuma Rakhwaare.
Asura Nikandana Rama Dulare ॥30॥

Ashta Siddhi Nava Nidhi Ke Datha.
Asa bara deena Janaki Mata ॥31॥

Rama Rasayana Tumhare Pasa.
Sada Raho Raghupati Ke Dasa ॥32॥

Tumhare Bhajan Rama Ko Pavai.
Janma Janma Ke Dukha Bisaravai ॥33॥

All that time Raghupati Pura was happy.
Jahan Janmi Haribhakta Kahaii ॥34॥

Aura Devta Chitta Na Dharai.
Hanumatha Sai Sarva Sukha Karai35

Sankata katai mitai saba pira.
Jo Sumirai Hanumata Balaveera ॥36॥

Jai Jai Jai Hanumana Gosain.
Krupa Karahu Guru Deva Ki Naiin ॥37॥

Yaha Sata Bara Patha Kara Koei.
Chutahi Bandi Maha Sukha Hoi ॥38॥

Jo Yaha Padhai Hanumana Chalisa.
Hoya Siddhi Sakhi Gaurisa ॥39॥

Tulsidasa Sada Hari Chera.
Keejai Nath Hruday Maha Dera ॥40॥

Hanuman Chalisa Doha

Windmill disaster.
Mangala Murathi Rupa
Rama Lakhana with Sita.
Hruday Basahu Sura Bhupa

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.